Generelle Salgs- og leveringsbetingelser

SALGSBETINGELSER:

1. Disse betingelsene regulerer kjøp av tjenester og varer fra El-Kontakten AS –
org.nr: 989664875.
Vilkårene i denne avtalen gjelder dersom annet ikke er avtalt eller beskrevet.

2. El-Kontakten AS er medlem av Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO) og elektrikerkjeden Norgeseliten. Vår konkurransedyktighet øker gjennom de fordeler det landsdekkende samarbeidet gir oss.

3. Tilbud utarbeides i bakgrunn av forespørsel og eller anbud fra kunde. Det tas forbehold om at opplysninger fra kunden gir et fullstendig grunnlag for beregning av tilbud.

4. Tilbud utgjør derfor en uforpliktende prisantydning dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

5. Tilbud og- eller prisantydning/overslag fra El-Kontakten AS er gyldige i 30 dager dersom annet ikke er avtalt.

6. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig ved aksept av tilbudet.
El-Kontakten As står fritt til å velge om forbehold blir akseptert.
7. E-post anses som gyldig skriftlig kommunikasjon.

8. Alle priser i tilbud og- eller prisantydning/overslag er oppgitt eksklusiv merverdiavgift der ikke annet er spesifisert.

9. Etter utløpt frist av tilbud og- eller prisantydning/overslag fra El-Kontakten AS, kan El-Kontakten AS justere priser ut fra markedssvingninger og gjeldende ISO-indeks.

10. Ved behov for tilleggsarbeider, og- eller bestilling av tilvalg utover tilbud, skal kunden sende dette skriftlig til El-Kontakten AS om ikke annet er avtalt. Muntlige avtaler mellom kunder og El-Kontakten AS anses som like forpliktende som skriftlige.

11. Før oppstart skal kunden gi El-Kontakten AS alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi representanter fra El-Kontakten AS adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 0700 – 16.30

12. Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger. Kunde står ansvarlig for utarbeidelse av fremdriftsplan om ikke annet er avtalt.

13. Ved avbestilling av oppdrag skal dette gjøres minimum 1 virkedag før avtalt oppdrag skal utføres. Ved bomtur vil det bli fakturert for oppmøte og minimum 2 arbeidstimer.

14. Arbeider faktureres fortløpende etter hvor mye av tjenesten som er levert, inntil hver 7.dag.
Fakturafrist er satt til 10 dager, hvor annet ikke er avtalt.

15. Faktura sendes elektronisk pr e-post, EHF eller e-faktura der annet ikke er avtalt på forhånd.
Faktura sendt pr brev kan bli belastet med fakturagebyr.

16. Ved utestående betalinger kan arbeidet stanses fullt etter varsel fra El-Kontakten AS.

17. Leverte varer og tjenester anses som El-Kontakten AS sin eiendom, frem til dette er betalt i sin helhet.

18. El-Kontakten AS er pliktet til å oppbevare dokumentasjon og annen relevant informasjon i minimum 5 år.

LEVERINGSBETINGELSER:

1. Installasjonsmateriale leveres i standard plast, der ikke annet er avtalt. Farger på utstyr som blir levert er henholdsvis hvitt.

2. Ved legging av røranlegg og- eller annen skjult forlagt installasjon må vegger og- eller tak være lektet/foret ut.
Dybde for utforing/utlekting er henholdsvis minimum 48mm. Hvor dette ikke er utført vil anlegget bli forlagt åpent på vegg/tak.

3. Større arbeider med feste og- eller boring i betong/mur/leca er ikke medregnet om ikke annet er avtalt. Herunder også kjerneboring.

4. Gravearbeider er ikke medregnet om ikke annet er avtalt.

5. Branntetting, silikonering og tetting av hull gjennom vegger og tak er ikke medregnet om ikke annet er avtalt.

6. Ved behov for arbeider i sikringsskap, tas det forbehold om at det er plass og kapasitet i sikringsskap.

7. Ved rehabilitering av sikringsskap tas det forbehold om at nye jordfeilautomater og øvrige vern vil ha raskere utløsertider enn

gamle automater og porselensutstyr. Det tas også forbehold om at eventuelle jordfeil må utbedres som et tilleggsarbeid.

8. Arbeider hvor kunde selv vil holde materiell, og El-Kontakten AS står for montasje vil timespris være en høyere timesats enn normalt. El-Kontakten AS kan kun garantere for montasje av utstyr og at dette er montert etter gjeldende dokumentasjon av utstyr.

8. Ved ny-tilknytning og oppgradering av inntak hvor det må sendes melding til netteier er ikke anleggsbidrag medregnet. Dette vil tilkomme kunde direkte fra netteier.

9. El-Kontakten AS skal i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell, samt å feie/støvsuge dersom ikke annet er avtalt. Vask og rengjøring utover dette er kundens ansvar.

Sertifikater

Samarbeidspartnere